Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu wybór generalnego wykonawcy dla zadania: Montaż windy wraz z pracami dodatkowymi w Domu Parafialnym przy Placu Piastowskim 5 w Bydgoszczy. Szczegóły postępowania znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach: – Zapytanie ofertowe plik do pobrania (Zapytanie ofertowe) – Załącznik nr 1 – Wzór oferty plik do pobrania (Wzór oferty) – Załącznik nr 2 – Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami plik do pobrania (Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami) – Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa i formalna plik do pobrania (Dokumentacja projektowa) plik do pobrania (Pozwolenie na budowę) plik do pobrania (Przedmiar – branża budowlana) plik do pobrania (Przedmiar – branża elektryczna) plik do pobrania (Przedmiar – branża sanitarna) Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn. „Montaż windy wraz z pracami dodatkowymi w Domu Parafialnym przy Placu Piastowskim 5 w Bydgoszczy” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.