Złóż podpis pod projektem ustawy „W obronie chrześcijan”

Inicjatywa „W obronie chrześcijan” dotyczy wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak fundamentalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii. Projekt zakłada zmiany mające zapewnić ochronę miejscom kultu religijnego, duchownym i wiernym. Chodzi o zapobieganie profanacjom, dewastacjom czy aktom zakłóceń nabożeństw.

Wolność sumienia i religii jako niekwestionowane dobro prawne jest przedmiotem ochrony ze strony państwa. Zakres tej ochrony obejmuje również ochronę karną, która polega na zabezpieczeniu społeczeństwa bądź poszczególnych jednostek przed przestępstwami, czyli społecznie szkodliwymi, a przez to karygodnymi czynami stanowiącymi naruszenie, lub stwarzającymi zagrożenie dla dóbr prawnych.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań.

Proponowane zmiany:

  • Przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych będzie precyzował rodzaje karalnych czynów – lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej.
  • Osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to złośliwie.
  • Wierni nie będą musieli zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły, czy przeszkadzają w nabożeństwach. Wystarczy obiektywny fakt, np. publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła albo znieważanie przedmiotu czci religijnej.
  • Nie będzie można nikogo ukarać za wyrażanie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią. To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie.
  • Więcej informacji na stronie: https://wobroniechrzescijan.pl

    Zachęcamy do złożenia podpisów pod inicjatywą „W obronie chrześcijan” w niedzielę 21.08.2022 r. po każdej Mszy świętej. Niezbędne będzie podanie imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL.