Dziś jest 27 maja A.D. 2024 -
 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania

 

 Spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania 

 

Katechezy dla kandydatów do bierzmowania z klas 7 SP w pierwsze poniedziałki miesiąca po Mszy Świętej o 18.00.
 
Katechezy dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP w drugie poniedziałki miesiąca po Mszy Świętej o 18.00.
 
Katechezy dla kandydatów do bierzmowania z 1 klas ponadpodstawowych w trzecie piątki miesiąca o godzinie 18.45 w Kościele.

 

Pomoce w przygotowaniu do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

 

Przypominam, że wszystkich przygotowujących się do sakramentu bierzmowania obowiązuje zaliczenie liturgii Mszy św. oraz znajomość na pamięć tekstów z sakramentu bierzmowania.

 

Liturgia Mszy św.

 

K.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W.: Amen.

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.:Spowiadam się Bogu…

 

Liturgia Słowa

L.: Oto słowo Boże.

W.: Bogu niech będą dzięki.

 

K.:Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.: Słowa Ewangelii według św. Marka (Mateusza, Łukasza, Jana).

W.: Chwała Tobie, Panie.

K.:Oto słowa Pańskie.

W.:Chwała Tobie, Chryste.

 

 

K.:Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

W.:Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

 

Liturgia Eucharystyczna

 

K.:Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.:W górę serca.

W.: Wznosimy je do Pana.

K.:Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W.: Godne to i sprawiedliwe.

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

 

1 Aklamacja

K.:Oto wielka tajemnica wiary

W.: Głosimy śmierć Twoja,Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

2 Aklamacja

K.:Wielka jest tajemnica naszej wiary.

W.: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

 

3 Aklamacja

K.:Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

W.: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

 

4 Aklamacja

K.:Tajemnica wiary.

W.: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

 

 

K.:Wybaw nas, Panie od zła wszelkiego… abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

W.: Bo twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

 

K.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

W.: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

 

Na pamięć!

Kandydaci wspólnie: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

 

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Kandydaci: Amen.

 

Na pamięć!

Biskup:N. przyjmij znamię daru Duch Świętego.

Kandydat:Amen.

Biskup:Pokój z tobą.

Kandydat:I z duchem twoim.

 

Błogosławieństwo

B.: Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

B.: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

W.: Teraz i na wieki.

B.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.: Który stworzył niebo i ziemię.

B.: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.

W.: Amen.

B.: Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.: Bogu niech będą dzięki.

 

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 

-zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!”,

 

-ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

 

-pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

 

-udoskonala naszą więź z Kościołem,

 

-udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

 

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

 

 

Dary Ducha Świętego:

1. rozum; 2. rada; 3. mądrość; 4. męstwo; 5. umiejętność; 6. pobożność; 7. bojaźń Boża.

Owoce łaski Ducha Świętego

1. Miłość; 2. Radość; 3. Pokój; 4. Cierpliwość; 5. Łaskawość; 6. Dobroć; 7. Uprzejmość; 8. Cichość; 9. Wierność; 10. Skromność; 11. Wstrzemięźliwość; 12. Czystość.

 

 


„Podręczny” rachunek sumienia według Dziesięciu Przykazań Bożych

 

 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia.

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

I Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

Nie modliłem się w ogóle. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary. Zaparłem się wiary. Publicznie krytykowałem prawdy wiary. Nie starałem się o pogłębienie prawd wiary. Narzekałem na Boga w niepowodzeniach. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy. Znieważałem osoby duchowne, miejsca i rzeczy, krzyże, obrazy itp. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo, itp. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem.

 

II Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno.

Wymawiałem imię Boże lub świętych bez uszanowania, bez potrzeby w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia. Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym. Nie dotrzymałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu. Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę? Przyjmowałem po świętokradzku Sakramenty – które? Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie. Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża św., przyklęknięcie.

 

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Opuściłem z własnej winy Mszę św. w niedzielę lub święto nakazane. Spóźniłem się na Msze św. We Mszy nie brałem czynnego udziału... Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy św. Pracowałem w niedzielę lub inne święto bez koniecznej potrzeby. Znieważałem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych zabawach i rozrywkach.

 

IV Czcij ojca twego i matkę twoją.

Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem, wstydziłem się swoich rodziców. Nie pomagałem rodzicom. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Nie modliłem się za rodziców. Donoszenie na bliskich, znajomych, nauczycieli.

 

V Nie zabijaj.

Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku. Żywiłem do bliźnich niechęć lub nienawiść. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem. Namawiałem do grzechu – jakiego? Nie wybaczyłem komuś w swoim sercu. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy. Bawiłem się cudzym kosztem. Przebywam w złym towarzystwie.

 

VI Nie cudzołóż IX Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Nie miałem należytego poszanowania dla ciała. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych. Pragnąłem widzieć nieskromności. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię. Popełniłem grzech nieczysty ze sobą (samogwałt, masturbacja) lub inną osobą (współżycie). Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy. Pożądałem drugiej osoby. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie.

 

VII Nie kradnij! X Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz, owoce cudzej pracy lub zasługi innych. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymywanie umowy lub ustalonych terminów. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną. Rzecz skradzioną kupiłem lub sprzedałem. Zniszczyłem cudzą własność. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego. Nie wynagrodziłem krzywdę ani przed Spowiedzią św. ani potem. Przywiązałem się zbytnio do rzeczy materialnych. Byłem nieoszczędny, skąpy wobec potrzebujących.

 

VIII Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

Kłamałem i kłamie z przyzwyczajenia. Posądzałem lekkomyślnie. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy. Byłem obłudny wobec bliźniego. Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłamstwem. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów. Nie dotrzymałem słowa, obietnicy. Osądzałem bliźnich. Stawałem po stronie nieprawdy. Mówiłem bezmyślnie, głupio.

 

Modlitwa po rachunku sumienia.

Panie Boże mój, z głębi serca żałuje za wszystkie grzechy całego mojego życia, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności. Najbardziej jednak żałuje za nie dlatego, że Ciebie najlepszy Ojcze, grzechem moim tak bardzo obraziłem i zasmuciłem. Żałuje, że z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystus, Syna Twojego który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł krzyż, na którym w wielkich boleściach umarł. Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie grzeszyć. Pragnę zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich. Amen.


Ostatnia modyfikacja: 2021.01.14 16:33,

 
 
 
Projekt i oprogramowanie - Michał Jędryka